Producenci

Regulamin

§1 Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne

§3 Warunki świadczenia usług

§4 
Warunki umowy
§5 Realizacja zamówienia

§6 Dostawa

§7 Me
tody płatności
§8 Rękojmia

§9 Odstąpienie

§10 Postępowanie reklamacyjn
e
§11 Odpowiedzialność

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§
13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
§14 Postanowienia końcoweWstęp


Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za
pośrednictwem wyżej wymienion
ej strony internetowej, zasady realizacji tych umów w tym
dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i

post
ępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:
a) 
w § od 1 do 3 - znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
b) 
w § do 4 do 7 - został opisany proces nabycia Towaru/Usług;
c) 
w § od 8 do 12 - zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości
Towarów
/Usług jak i prawo odstąpienia od umowy;
d) 
w § od 13 do 14 - zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.

§1 Podstawowe definicje


1. 
Sklep internetowy  markowetapetybb.pl
2. Sprzedawca  Izabela Bilińska Markowe Tapety B.B, NIP: 5871712605, tel: 537 100 735
3. 
Adres Sprzedawcy  ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się
przez to następujące dane:

a) 
siedzibę: Morska 123-125 u1/4, 81-222 Gdynia
b) 
adres mailowy: markowetapetybb@wp.pl
4. 
Klient  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna al
bo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która

zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.

5. 
Konsument  art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej
niezwiązanej bezp
rednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. 
Umowa sprzedaży  umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu
internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem

Sklepu internetowego.

7. 
Towar  Produktrzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu
internetowego
 tj. Tapety (na zamówienie)fototapety na wymiar. Sprzedaż klejów,
sztukateri
a.
8. 
Zamówienie  oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego
określające
: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w
chwili
 składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania
Towaru oraz dane Klienta.

9. 
Formularz zamówienia  elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym
dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający zł
ożenie i realizację Zamówienia, między
innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający

warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.

10. 
Czas realizacji zamówienia  czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu
interneto
wego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i
przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.

11. 
Dzień roboczy  jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

12. 
Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).


§2 Postanowienia ogólne


1. 
Sprzedawca wiadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych
osobowych Klie
ntów jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz 
zgodnie przepisami Rozporządzenia Rady UE
2016/679 (
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na
gromadzenie, przechowyw
anie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych
wyłącznie 
w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie
internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warun
ki gromadzenia, przetwarzania oraz
ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę okreś
lone zostały w „Polityce prywatności”
Sklepu in
ternetowego.
2. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem,
akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji
zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie
Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą
obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

3. 
Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę danych osobowych miarodajn
ie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem,
przetw
arzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego
nieupra
wnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w
polityce Ochrony Danych osobowych (
polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
4. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Izabela Bilińska Markowe Tapety B.B,
NIP
: 5871712605Morska 123-125 u1/481-222 Gdyniatel: 537 100 735, mail:
markowetapetybb@wp.pl

5. 
Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
a) 
nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca
prowadzi zb
iór danych klientów w/w sklepu;
b) 
uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez
sprzedawcę
;
c) 
ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w
sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazw
iska
oraz miejsca zamieszkania;

d) 
uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych
w takim zbiorze;

e) 
uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
f) 
poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator
danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresi
tajemnicy informacji
niejawnych lub 
zachowania tajemnicy zawodowej;
g) 
żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe

lub zostały zebrane z
 naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane.

6. 
Klientowi zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych
osobowych, ich poprawiania, a
 także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych
osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych,

czas
owego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i
od razu po zgłoszeniu
, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich
uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają
 odrębne przepisy prawa w tym
ustawy.

7. 
Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu 
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz 
zgodnie przepisami Rozporządzenia Rady UE
2016/6
79 (dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).Dane mogą być
przekazywane i
nnemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź
niezbędnych dla realizacji
 składanego zamówienia.
8. 
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze
reklamowym i
 handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
9. 
Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu
internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regula
minu w zakresie jaki
jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiąz
ującym
prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

10. 
Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane przez
Konsumentów w Europie, a po uprzed
nim ustaleniu warunków dostawy także w innych
krajach.

11. 
Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone
na rynek polski w sposób le
galny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące
Towaru znajdujące się n
a stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
12. UWAGA: Podane na stronie Sklepu internetowego ceny Towarów nie zawierają kosztów
dostawy, są one doliczane dopiero na
 etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia
zamawianego Towaru.

13. 
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, jeśli dokona zakupu,
który nie ma
 związku z prowadzoną przez niego działalnością posiada prawo do odstąpienia
od umowy 
w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie
przez Klienta
 lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
14. 
Dla przypomnienia. W związku z nowymi przepisami Kodeksu cywilnego ustawodawca
zaplanował także dodanie art. 38a 
do Ustawy o prawach konsumenta, który umożliwi
jednoosobowym
 firmom korzystanie 14 dniowego prawa zwrotu  w poniższym
brzmieniu:
 ,,Art. 38a Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale
stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę be
zpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególnośc
i z przedmiotu wykonywanej przez
nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstaw
ie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

15. 
Art. 556(4) Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art.
558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio

zw
iązaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej
, udostępnionego na podstawie
przepisów o
 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
16. 
Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w
oparciu o CEiDG 
 Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej  a
konkretnie o wpisane tam kody
 PKD określające rodzaje działalności gospodarczej.
17. 
Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie:
 
niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;
 
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
 
roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem
reklamacji konsumenta;

 
prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
w terminie 14 d
ni;
18. 
Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) k.c. [dotyczących
niedozw
olonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy

wynika, ż
e nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
przedmio
tu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

19. 
Nowy art. 385(5) k.c. dotyczy tylko niedozwolonych postanowień umownych (klauzul
abuzywnych). Przepis
y o klauzulach abuzywnych będą po 1 stycznia 2021 r. stosowane do
jednoosobowych przedsiębiorców
. Katalog przykładowych dwudziestu trzech klauzul
abuzywnych zawarty 
jest w art. 385(3) k.c. Z kolei w aktualnej wersji rejestru klauzul
abuzywnych prowadzone
go przez Prezesa UOKiK.
20. 
Nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych po dniu 21 stycznia 2021 r.
Przepisów art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] i art. 576
[5] ustawy zmienianej w art. 1 nie
stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2
021 r. Przepisu art. 38a ustawy
zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed d
niem 1 stycznia 2021 r.
21. 
Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą mogli
korzystać z po
mocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z
pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.
 
§3 Warunki świadczenia usług

1. 
Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem
przystąpienia do umowy jest przede wszystkim 
wypełnienie internetowego formularza
zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia u
mowy jest
do
browolne.
2. 
Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia
wypełnienia formularza zamówienia Klientow
i Sklepu internetowego, umowa zawierana
jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wyp
ełnienia formularza
oraz
 ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą
przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy
Proces wypełniania formularza
zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy 
Klient miał możliwość zapoznania się z nim
przed podjęc
iem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
3. 
Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do
sieci internetowej.

4. 
Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
5. 
Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam
zgod
ę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu
zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” 
 jest ona niezbędna
d
o zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia
zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równo
znaczne z odstąpieniem od
zawarcia umowy.

6. 
Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię,
podejmuje
 rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską
lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 1
6 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
7. 
Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są
wy
łącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę
o świadczenie usług internetowych.


§4 
Warunki umowy

1. 
Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje
wyboru zgodnie z wyświ
etloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru jaką
zamierza nabyć oraz w razie ta
kiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu
o
raz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia
internetowy formularz zamówien
ia, wskazująnim dane niezbędne do realizacji
zamówienia
 przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy
płatności, w o
parciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie
oraz zawarte w niniejszym Regulam
inie.
2. 
Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
3. 
Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą
elektronicz
ną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej
oświadczenie
 o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z
chwilą otrzymania wiadom
ości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
4. 
Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej
ustalone warunki umowy sp
rzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego
To
waru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych
właściwościach ok
reślonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty
(określoną w polskich złotych) wraz 
z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych
rabatów (o i
le dotyczy).
5. 
W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku
źródeł/promocji po
dlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie
określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia
różnych promocji/rabatów można wybrać t
ylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym
zakupie.


§5 Realiza
cja zamówienia
1. 
Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięci
każde za
mówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!
2. 
Czas realizacji zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc
od dnia
 wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku produktów oznaczonych
dostępnością ‘
na zamówienie’ czas dostawy określany jest na stronie produktu. Na czas
realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówie
nia
(kompletowanie oraz 
pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi, a w wybranych
przypadkach wykonan
ie Towaru). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego
sposobu doręczenia, może on się zmieniać w 
zależności od rodzaju wskazanego przez
Kli
enta środka transportu.
3. 
W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji
za
mówienia we wskazanym w pkt. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z
Klientem 
w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu
reali
zacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

§6 Dostawa

1. 
Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem operatorPoczty Polskiej lub firmy
kuriers
kiej lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i
nieuzasa
dnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.
2. 
Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na
adres Klienta wskazany interneto
wym formularzu składanego zamówienia i
potwierdzonego przez Klienta
, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie
odbioru osobistego pod adresem po
danym w trakcie wykonywania zamówienia.
3. 
Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie
ulegał podczas trans
portu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.
4. 
Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie
wypełniania przez Klien
ta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów
wy
syłki zależy od kraju do którego wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych towarów
ich
 wagi oraz sposobu nadania przesyłki.

§7 Metody płatności


1. 
Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie przedpłaty na rachunek
bankowy o następującym num
erze: 65 1160 2202 0000 0003 3319 1045
2. 
- Szybkie płatności online
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami oraz kartami płatniczymi jest Blue Media S.A.
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic." Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do realizacji.

§8 Rękojmia


1. 
Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na
koszt Sprzedawcy.

2. 
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od dnia wydania Towaru 
KonsumentowiSprzedawca odpowiada wobec
Konsume
nta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową,
posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru
konsumpcyj
nego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od
wydania tego To
waru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie
na nowo. 
Wa da fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W
szcz
ególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) 
nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cew umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub 
przeznaczenia;
b) 
nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;

c) 
nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu
umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do 
takiego jej przeznaczenia;
d) 
została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3. 
Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy
Sprzedawcy
 lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres
Sprzedawcy”
). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o
wadach Towaru, zgłoszen
ie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do ni
niejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla
procesu reklamacji
, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla
skuteczności 
reklamacji.
4. 
Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po
ustaleniach
 wstępnych ze SprzedawcąTowar należy dostarczyć na adres siedziby
Sprzedawc
y (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Produktu na to
pozwalają.

5. 
Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w
termini
e do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w
zakreślonym terminie jest równoznac
zne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i
uznaniem go
 za uzasadnione.
6. 
Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i
wymiany Towaru 
na nowy.

§9 Odstąpienie


1. 
Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z
dnia 30 maja 
2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta,
przysługuje prawo do odstąpienia od umo
wy zawartej na odległość bez podawania
przyczyny.

2. 
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od
momentu objęcia Tow
aru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem
lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną
 niż przewoźnik.
3. 
Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a
Konsument jest 
zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły
sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana b
yła
konieczna w granicach 
zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
później niż w terminie czterna
stu dni.
4. 
Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na
internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do n
iniejszego Regulaminu,
prz
esyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru
Klienta. Za
łącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem
koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient 
może ale nie musi z
niego 
korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie
na adre
s Sprzedawcy.
5. 
Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
6. 
Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy i stosownie poinformuje 
Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu
Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.

7. 
Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia 
Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie
otrzymane od 
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego 
samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba
że Klient wyraźnie zgodz
ił się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla
niego z
 żadnymi kosztami.
8. 
Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od
ni
ego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym
kosztów dostarczenia rzeczy aż do 
chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia
przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzeni
e
nastąpi wcześniej.

9. 
Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej
przez Sprzeda
wcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych,
od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zapropono
wał, że sam odbierze
Towar
. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
10. 
Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11. 
Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez
podania przyczyny i bez
 ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,
art. 34 Prawa konsumenckie
go.
12. 
Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”).
13. 
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób 
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cec
h i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić
Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w skl
epie stacjonarnym (czyli
s
prawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem
normalnie uży
tkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać
obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości
.
14. 
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów
o
kreślonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w
sytuacji:

a) 
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsu
menta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełn
ieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) 
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie spra
wuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od 
umowy;
c) 
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według 
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;

d) 
której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użyc
ia;
e) 
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić z
e względu na ochronę
zdrow
ia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;

f) 
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
§10 Postępowanie reklamacyjne

 
Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i
nazwisko lub nazwę firmy,
 adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty
elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę
 możliwości numer zamówienia wraz ze
wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy
 reklamacja oraz okoliczności uzasadniające
złożenie reklamacji (opis n
a czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany
nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub we
dług sposobu przedstawienia go
Klientowi miał posiadać.

 
Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Towaru na taki, który jest wolny
od wad
 zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast
wymiany Produktu żądać usunięcia wady
, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z
umową w sposób wybrany przez K
lienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu
 ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy w
olnej od wad, rodzaj i znaczenie
stwierdzonej wady, a także bierze się pod uw
agę niedogodności, na jakie narażałby Klienta
inny sposób zaspokojenia.

 Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić
odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli
przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej
, uważa się, że uzn reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje
konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie
CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)"

 przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za
uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy,
w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej
reklamacji


§11 Odpowiedzialność


 Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez
wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;

b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem
działalności sklepu.

 Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści które mogłyby w szczególności:

a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;

c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności
przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza
określanych jako tajne lub ściśle tajne;

d) umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób,
wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;

e) naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;

f) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji
handlowej (spam);
g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy
społeczne lub obyczajowe.

 W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ
władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania
treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić
naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie
kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.


§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywani
a reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. 
Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a
także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w
 siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
 Konsumentów, organizacji
społecznych, 
do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzę
du Ochrony
Konkurencji K
onsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. 
Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacj
i i dochodzenia swoich roszczeń:
3. 
zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia 
sporu.
4. 
zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji 
Handlowej wnioskiem rozstrzygnięcie sporu
wynikłe
go z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
5. 
zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony
internetowej: 
www.federacjakonsumentow.org.pl.
6. 
rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów
Konsumenckich. Adresy
 tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego
Centrum Ko
nsumenckiego www.konsument.gov.pl.
7. 
Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania
sporów (platforma 
ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 524/2
013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania
sporów Konsumenckic
h oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (rozporządzenie w
 sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online
dispute resolution) dostęp
nej pod adresem elektronicznym:
http://
ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt
dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający po
zasądowe rozstrzyganie
spo
rów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy
sprzedaży:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/ma
in/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
8. 
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
ma charakter dobrowol
ny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj
Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.


§
 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. 
Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i
Usługobiorcó
w nie będących konsumentami.
2. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem
niebędącym konsumenteterminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od umowy sprzedaży mo
że nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z
tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do

sprzedawcy.

3. 
W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami
usługodawca może wyp
owiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klie
ntowi
stosowne oświadczen
ie.
4. 
Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za
poszczególne bądź wszystkie tow
ary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w
całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu pła
tności oraz faktu zawarcia umowy
sprzedaży.

5. 
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzna
kupującego z chwilą wydania
 przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z
chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu pr
zechodzą na klienta niebędącego
konsumentem także wszystkie korzyści i ciężar
y z towarem związane. Sprzedawca w takim
wypadku nie ponosi odpowiedzia
lności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu
przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi.

6. 
Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach tego ro
dzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie
produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynno
ści
niezbędnych i potrzebn
ych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7. 
Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z
tytułu ręk
ojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
8. 
Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za
ws
zystkie roszczenia sumie, do wysokośczapłaconej. Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność tylk
o za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i
nie ponosi odpowiedzialnoś
ci z tytułu utraconych korzyści.
9. 
Wszelkie spory między sklepem internetowym a klientem niebędącym konsumentem zostają
poddane sądowi właściwemu ze w
zględu na siedzibę sprzedawcy.

§14 Postanowienia końcowe


1. 
Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientóprzewidziane przepisach
obowiązującego prawa.

2. 
Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze
obowiązkowe i wym
agane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym
Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regul
aminu są bezpośrednio zastępowane przez
konkretne normy obowiązującego prawa 
i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.
3. 
Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę,
teksty,
 układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są
wy
łączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody
Sprzedawcy skutkuje odpowi
edzialnością cywilną oraz karną.
4. 
Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
 
podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
 
osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do
wszystkich tre
ści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym), ogranicze
nia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w d
owolnym momencie bez wpływu na zgodność prawem
przetwarzania, dane mo
gą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w
sytuacji gd
y odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
 Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść
ogólnego rozporządzenia o ochronie d
anych.;
 
dane osobowe będą przechowywane przetwarzane przez okres niezbędny do
zakończenia przetw
arzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2
lata okres to 
okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
 
osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO
gdy uzna że prze
twarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza
przepisy ogólnego
 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.;”

5. 
W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został stwierdzony
przez Komisję
 Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą
odpowiednio zabe
zpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
6. 
Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

7. 
W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają
zas
tosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

8. 
Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w
art
. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
9. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
to jest:

a) 
zmiany przepisów prawa;
b) 
zmiany sposobów płatności i dostaw;
c) 
zmiana kursu walut,
d) 
zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
e) 
zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
10. 
Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich
zasto
sowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o
zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmn
iej na 30 dni wcześniej. W
przypadku braku akcepta
cji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni
od dnia o
trzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
11. 
Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną
poddane pod rozstrzygnięcie 
Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego
je
dnocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
12. 
Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
13. 
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
14. 
Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośred
nictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk, komercy
jne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii
Prawnej LEGATO
.
15. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2021.

Nota o
 prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Właścicielem wszystkich
 materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu
Spr
zedaży jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu sklepowi niewyłącznego i
niezbywalneg
o prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z
własną dział
alnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na
czas trwania umowy. Kopiowanie oraz r
ozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu
Sprzed
aży bez zgody Kancelarii PrawneLEGATO jest zabronione i może podlegać
odpowiedzialnoś
ci zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się
więcej o możliwości korzystania z wzorc
a Regulaminu Sprzedaży na stronie http://www.kancelaria-logato.pl
 


 
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl